วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมสำนักงานคณบดี เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment