วันอังคารที่ 24 มกราคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในชุมชน ด้วยเทคโนโลยี” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment