วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐให้มากที่สุด

Leave a Comment