วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ และนายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัย กรรมการและเลขานุการ กลุ่มย่อยที่ 2 ในการนำเสนอผลการดำเนินการและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เฟส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 ตำบล 7 โครงการ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud meeting

Leave a Comment