วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการโค้ชและหัวใจวิศวกรสังคม” เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องทักษะการโค๊ชและหัวใจวิศวกรสังคมให้กับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยวิทยากร ดร.นงรัตน์ อิสโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา Soft Skills ด้วยการใช้กระบวนการอบรม “วิศวกรสังคม” ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment