วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment