วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมกิจกรรม การปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสารสัมพันธ์พี่น้องม่วงเขียว ประจำปีการศึกษา 2565 “อินทนิลช่อที่ 49” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

 

Leave a Comment