วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม การพิจารณาผลการเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน) ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment