ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมนำเสนอพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment