วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ 2565 เวลา 09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย เป็นประธานในการประชุม และ อาจารย์.ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงาน พร้อมทั้งตัวแทนจากคณะฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย การประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment