วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล เป็นประธาน ในการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

Leave a Comment