วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ)
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment