วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ BCG (Research and Innovation for BCG Development)” ในรูปแบบผสม (Hybrid Conference) ทั้ง Onsite และ Online มีวัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สู่สาธารณชน โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมและสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ด้วย
บทความที่นำเสนอ
1. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์, ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด, ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ วรศรี, ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน สําหรับการซื้อขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ นางสาวอรฉัตร อินสว่าง, ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด, ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์
3. การศึกษาปัญหา และความต้องการบรรจุภัณฑ์ และเลือกบรรจุภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปหมูฝอยกรอบ ผู้ประกอบการขายอาหาร แม่ตุ๊ข้าวเหนียวสามสี นางสาวยุพาพิน สายศรีแก้ว, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์, ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์
4. สมรรถนะ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางณัฐธิณี วรรณกายนต์, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์
5. การประชาสัมพันธ์วิทยานิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องทดสอบหาค่าอายุการใช้งานของตลับลูกปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด, ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์
6. กรอบแนวความคิดการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยข้ามระดับที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์
7. พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ณัฏฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร ณัฏฐ์ สุวรรณกูฎ ธนรัฐ ศรีวีระกุล ดุรงค์ฤทธิ์ เอกวงษา และวรพรภัฏ ปัดภัย

Leave a Comment