วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ ประธานสาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิต สุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ. ชลบุรี

Leave a Comment