วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนนโยบายและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่กุม มีสังเกต มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิศร มีสังเกต อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดประทุมธรรมชาติ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

Leave a Comment