วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ และคณะฯ เข้าพบ ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก เขตบางเขน กทม. เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และเพื่อหาแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในโอกาสต่อไป

Leave a Comment