วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิศวกรสังคม พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2565 ณ หมู่บ้านอุดม ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2565

Leave a Comment