วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 002/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 002 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting

Leave a Comment