วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถวายการต้อนรับ พระวิเทศปุญญาภรณ์, ดร. @พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม Psweden เจ้าคุณสวีเดน ประเทศสวีเดน ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานจัดส่งนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปฝึกงาน ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน รวมทั้งการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับการศึกษาดูงานของคณาจารย์และบุคลากร ภายใต้โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ วัดพุทธาราม แวร์มเคอ สวีเดน หลักสูตรสร้างอาชีพในสวีเดน
จากการประชุมดังกล่าว คณะฯ จะได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ และวางแผนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธในประเทศสวีเดนต่อไป
นอกจากนี้ในเวลา 10.45 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมทั้งพระวิเทศปุญญาภรณ์, ดร. เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ได้เข้าเยี่ยมเยียนคณบดีและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ต่างแดน ปัญหา ผลกระทบและแนวทางการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ด้วยเช่นกัน

Leave a Comment