วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

 

Leave a Comment