วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการยกร่างหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิด โครงการยกร่างหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2566 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจกรอบแนวคิดวัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสาข์ คงธนกุลบวร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว

Leave a Comment