วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และกำกับติดตามการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment