ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้างาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment