วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังและเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร Higher Education Sandbox พร้อมทั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment