วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ร่วมประชุม การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเสนอของบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment