วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี เพื่อประชุมส่งมอบภาระงานในตำแหน่งรองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment