วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเพื่อร่วมเป็นเกียรติ การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment