วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุม วางแผนงานแนะแนวและการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
โดยมีฝ่ายงานแนะแนวและศึกษาต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา รวมทั้งฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment