วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายแนะแนวศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นางศุภกาญ ยืนนาน เข้าพบ นายดนัย คำผุย รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษาฯ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสร้อยเพชร วุฒิงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนต่อปริญญาตรี และการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Leave a Comment