วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2565

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 20/2565

ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

  1. การมอบนโยบายและการกำหนดเป้าหมายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
  2. การรายงานความก้าวหน้าการประสานความร่วมมือระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว และการจัดทำคลิป VDO เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ
  3. การรายงานความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำคู่มือการประเมิน
  4. สรุปประเด็นสำคัญการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนาการศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับหน่วยงานในพื้นที่ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  5. การรายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม Cover Dance
  6. การเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  7. รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  8. การจัดทำปฏิทินของรองคณบดีทุกฝ่าย
  9. ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment