วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมผู้ช่วยคณบดี โดยมีรองคณบดี เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนำเสนอแผนการดำเนินงานของผู้ช่วยคณบดี เพื่อให้สอดคล้องในการพัฒนางาน และยกระดับคณะ เข้าสู่การเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้ามาศึกษาของนักศึกษาต่อไป

Leave a Comment