วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมสำนักงานคณบดีเพื่อชี้แจงเป้าหมายและติดตามการดำเนินงานในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment