วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุม กับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ในงาน Kaohsiung internatianal invention & design expo ประเทศไต้หวัน
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment