วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม ปรึกษาหารือ แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนของคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสำนักงาน ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31

 

Leave a Comment