วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลียนความคิดเห็นกันอย่างพร้อมเพียง
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment