วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 มีดังนี้
1. หลักสูตร การออกแบบและเขียนแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมเพื่อเป็นช่างเขียนแบบมืออาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง
2. หลักสูตร การติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างมืออาชีพ
โดย อาจารย์ปฏิวัติ อาสาเสน อาจารย์รัติยา ธานี
3. หลักสูตร การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ โคตรพันธ์
4. หลักสูตร การบริหารสัญญาและมาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ โคตรพันธ์
5. หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการปรับปรุงงาน
โดย ดร.ชลิตา แก้วบุตรดี
6. หลักสูตร 5ส เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพขององค์กร
โดย ดร.ชลิตา แก้วบุตรดี
7. หลักสูตร การติดตั้งและซ่อมบำรุง ปั้มน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น
โดย อาจารย์กิตติพงศ์ แซ่เตียว
8. หลักสูตร เซียนรถแต่งสวยเฉียบ
โดย อาจารย์เอกราช นาคนวล
9. หลักสูตร DIY งานไม้ งานเฟอร์ สไตล์ ลอฟท์
โดย อาจารย์เอกราช นาคนวล
10. หลักสูตร วิธีรวยด้วยออนไลน์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน นายสังเวียน ก้อนทอง นายแดงน้อย ปูสาเดช
11. หลักสูตร นักคิด นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม
โดย ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
12. หลักสูตร ยกระดับการใช้เครื่องจักร
CNC พลาสม่า สำหรับงานโลหะ เทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผลิตผ้าไหม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์

Leave a Comment