วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2565
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคมชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment