ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ก.บ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36
โดยสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้
1. การรายงานไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการแข่งขันเต้น IMANE STEP UP VII COVER DANCE ANTI SMOKING 2022 รอบ FINAL ณ ห้างสรรพสินค้า Central World กรุงเทพมหานคร และเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ณ บริษัท เออีซี อินฟินิตี้ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2565
2. การเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3. การเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566” ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566
4. การรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาและออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
5. การรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. การรายงานเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Open House Open Heart SRRU 2023
7. การรายงานการจัดตั้งคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8. การประชาสัมพันธ์และร่วมส่งข้อเสนอออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9. การติดตามความคืบหน้าการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่เข้าระบบคลังหน่วยกิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10. การแจ้งกำหนดการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล) สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2566
11. การพิจารณาการขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความและงานวิจัย)
12. การพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัล “เชิดชูเกียรติดีเด่นบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566
13. การพิจารณาการรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
14. การพิจารณาการจัดส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

Leave a Comment