ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อ.ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 ในระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Leave a Comment