ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (work manual)
ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2022 ณ The crystal hotel buriram
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment