วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะบุคลากรวิศวกรสังคม ลงพื้นที่ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อสำรวจปัญหาของพื้นที่ เพิ่มเติม ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน อบต. ผู้ช่วย ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู ในการให้ข้อมูลในวันนี้
 
 
 

Leave a Comment