วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กำกับติดตามการดำเนินโครงการ ทำกิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการย่อย ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ชุมชนบ้านโนนงิ้ว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

 

Leave a Comment