วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วรศรี หัวหน้างานประกันคุณภาพ ประธานสาขาและตัวแทนสาขาต่างๆ ร่วมประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Onsite และ Online ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Leave a Comment