วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโครงการ “การสร้างเสริมวิชาชีพงานจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2565

 

Leave a Comment