วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโครงการ “การสร้างเสริมวิชาชีพงานจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์” ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2565

 

Leave a Comment