วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะฯ นำทีมดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 2 โครงการ “การสร้างเสริมวิชาชีพงานจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์” ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

Leave a Comment