วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เข้าร่วม การประชุมอนุสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการอนุสภาวิชาการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารโครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร 42) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment