วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิต

Leave a Comment