วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับเกียรติให้บรรยายในการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาทในรูปแบบ Onsite และ Online
______________________
“ ตราบใดที่ไฟในใจไม่ดับ ไฟฟ้าจะจ่ายถึงบ้านทุกท่านตลอดเวลา”

Leave a Comment