ผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ร่วมตอนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา  โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา  ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กล่าวตอนรับและพาเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างองค์กรเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา

Leave a Comment